CHRZEST

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Rodzice proszą o chrzest dla swego dziecka osobiście; nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie:

  1. Chrzest powinien odbyć się miesiąc - najdalej dwa miesiące, po urodzeniu dziecka.
  2. Co najmniej jedno z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka, na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice dziecka i chrzestni przygotowują się religijnie na tę uroczystość.
W dniu chrztu, uczestniczą w jednej ze mszy św. i przystępują do Komunii św. (nie mogą tego uczynić osoby żyjące tylko w związku cywilnym).

Rodzice chrzestni:

  1. Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania.
  2. W przypadku chrzestnych młodocianych (uczęszczający jeszcze do szkoły), wymagana jest zgoda katechety szkolnego.
  3. Nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym oraz niepraktykujący.
  4. Chrzestni spoza tutejszej parafii, przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK-1285)
Sakramentu udziela ksiądz biskup uczniom klas III gimnazjalnych, po uprzednim całorocznym przygotowaniu w ramach katechezy szkolnej i przy parafii.
Dorośli, którzy tego sakramentu nie przyjęli, mogą to uczynić po uprzednim przygotowaniu. W tej sprawie należy skontaktować się z ks. Proboszczem.

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. (KKK-1601).
Kandydaci do małżeństwo zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny i wziąć udział w przewidzianych prawem naukach przedślubnych i konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego.

W kancelarii należy przedłożyć:

  1. Dowód osobisty.
  2. Świadectwo Chrztu (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu).
  3. Przy tzw. Małżeństwach konkordatowych: Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa" - (Uwaga: Zaświadczenie ważne jest tylko trzy miesiące od daty jego wystawienia!!!).
  4. Świadectwo ukończenia katechizacji (ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole).